Organsko voće i povrće i začinsko bilje su poslednjih godina sve traženiji na tržištu, a samim tim povećana je i potreba za njihovom proizvodnjom. Prepoznavši značaj ovog trenda, potencijal zemljišta u svom okruženju, kao i potrebe svojih sugrađana, Udruženje žena „Vukovar” još jednom je na pravi način iskoristilo podršku fondova Evropske unije i realizovalo projekat pomoću kojeg će četrdeset dvoje sugrađana osposobiti za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj i preradu začinskog bilja.

Udruženje žena „Vukovar” više od dvadeset godina aktivno deluje u okviru svoje lokalne zajednice u nameri da osetljive grupe građana, kao što su stari i nemoćni, nezaposlene žene, žrtve porodičnog nasilja i pripadnici nacionalnih manjina, više uključi u društveni razvoj i odlučivanje i doprinese boljem kvalitetu njihovog života. Svoje aktivnosti sprovode realizujući kako nacionalne tako i EU programe i projekte, a jedan od njih, koji je sada u toku, jeste projekat Eko start, sa ciljem da se zainteresovani sugrađani osposobe za proizvodnju organskog voća, povrća, kao i za proizvodnju, uzgoj i preradu začinskog bilja. Kao i mnogi drugi projekti koje su do sada realizovali, i ovaj je podržan sredstvima iz fonda EU, čije konkurse Udruženje redovno prati i u kojima učestvuje kad zaključi da mogu da se usklade sa potrebama i mogućnostima lokalne zajednice. „Svoje delovanje naše udruženje temelji na osluškivanju stvarnih potreba građana i ostalih organizacija u zajednici, a organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti utičemo na informisanje, edukovanje i osnaživanje marginalizovanih grupa društva. Redovno pratimo objave konkursa i javljamo se za ona područja u kojima je naše udruženje aktivno. Priprema jednog projekta nije zahtevan posao ukoliko su u pitanju projekti koji prate našu viziju i misiju i doprinose ostvarivanju naših ciljeva, ali i ciljeva određenog konkursa. Svi naši projekti temelje se na zaštiti ljudskih prava, razvoju lokalne zajednice, poboljšanju života starijih i nemoćnih osoba, kao i na podsticanju zapošljavanja osetljivih grupa društva”, kaže Jelena Janković, članica Udruženja i dodaje: „Da bi projekat privukao sredstva iz EU fondova i da bi se ostvario, važno je imati ljudske kapacitete za njegovu realizaciju, partnere na projektu, a same projektne aktivnosti trebalo bi da budu relevantne u odnosu na ciljnu grupu kojom se projekat bavi. Takođe, važno je da projekat doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih u relevantnim nacionalnim i regionalnim strateškim doku-mentima iz područja određenog konkursa. Prednost je ako projekat ima veću regionalnu pokrivenost.”Projekat Eko start, koji je započet pre godinu dana, napisan je u saradnji sa školom za obrazovanje odraslih, s kojim su dogovorili da će u projektu realizovati osposobljavanje za dva programa – ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja i proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja. Grad Vukovar ih je podržao ustupivši im zemljište za praktičan deo nastave.„Odaziv polaznika je dobar, što pokazuje da je u poslednje vreme interes za ekološku poljoprivredu porastao i da su ljudi počeli da paze šta jedu, gde kupuju hranu i koliko je ona zaista prirodna”, ističe naša sagovornica i dodaje da su u projekat uključene četrdeset dve osobe, raspoređene u dve jednake grupe za svaki program osposobljavanja, kao i da najveći broj polaznika čine žene srednje životne dobi koje su duže vreme nezaposlene. „Ciljna grupa ovog projekta su nezaposleni, mladi i žene, a mi želimo da im omogućimo da sticanjem novih znanja i veština postanu konkurentniji na tržištu rada i da damo dobru podlogu onima koji žele da pokrenu sopstveni posao u ekološkoj poljoprivredi”, naglašava Jelena Janković. Oni koji po završetku obuke žele da se upuste u ovu vrstu posla, mogu da računaju na sredstva iz državnih i EU fondova. „Važnost ekološke proizvodnje u Hrvatskoj se može videti u stalnoj finansijskoj podršci ekološkoj proizvodnji putem dodele bespovratnih sredstava u sklopu državne i EU pomoći. Država kroz stalne finansijske, ali i druge vidove podrške, stimuliše proizvođače da odluče da se bave ekološkom proizvodnjom”, objašnjava Jelena Janković i dodaje da se razlog sve većeg broja površina pod ekološkom poljoprivredom može pronaći i u ostvarivanju podrške za ekološku poljoprivredu, koja se finansira iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u okviru mere 11 – „Ekološki uzgoj”. Osim toga, korisnici koji se bave ekološkom proizvodnjom u većini konkursa koji se objavljuju u Programu ruralnog razvoja, ostvaruju dodatne bodove. Na taj način nagrađuju se dodatni uloženi rad i trud. Ono što je još više podstaklo realizaciju ovog projekta jeste činjenica da je okolina Vukovara pogodna za ekološku proizvodnju i obiluje obradivim površinama. Zapravo, ističe naša sagovornica, cela Hrvatska ima kvalitetno, ali nedovoljno iskorišćeno zemljište za ekološku poljoprivredu, zato što je takve proizvode teže uzgajati i dosta su skuplji na tržištu. Međutim, potražnja za ekološkim proizvodima raste, tako da je od 2010. godine zabeleženo povećanje broja ekoloških proizvođača u Hrvatskoj, čemu su svakako dopri-neli i podsticaji u ekološkoj poljoprivredi. Program osposobljavanja proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja sprovodi se kroz dvesta dva časa teorije i prakse, a program osposobljavanja ekološkog proizvođača voća, povrća i aromatičnog bilja traje sto pedeset časova. Osim što polaznici dobiju osnovna znanja o biljkama, povrću i voću, tehnologiji proizvodnje i obrade, uče i o zaštiti na radu, zaštiti od požara i prvoj pomoći. Obuka još nije završena, trenutno traje praktični deo nastave, a nakon njega će polaznici proći radionice „Od polja do stola” i „Kako do vlastitog posla u poljoprivredi”. Posle toga će dvadeset najmotivisanijih dobiti pet časova karijernog savetovanja i pomoć pri izradi poslovnog plana. Pored projekta Eko start, Udruženje žena „Vukovar” trenutno sprovodi još dva EU projekta – Zaželi za Vukovar, preko kojeg su zaposlili deset žena za pomoć u kući starijim osoba-ma i projekat Nova znanja – nove prilike koji nudi mogućnost besplatnog osposobljavanja za voditelja izrade i sprovođenja projekata iz EU fondova za nezaposlene i dugotrajno nezaposlene osobe. Osim EU projekata, Udruženje realizuje i nacionalne projekte kojima žele da poboljšaju kvalitet života ljudi u svojoj zajednici i obezbede bolju dostupnost socijalnih usluga. „U okviru našeg udruženja postoji i Klub osoba treće životne dobi u kojem se svakodnevno okuplja petnaest do dvadeset osoba u popodnevnim časovima. Već četvrtu go-dinu zaredom kontinuirano sprovodimo dnevne aktivnosti za starije osobe, kao što su vežbe uz pomoć fizioterapeutkinje, merenje šećera i pritiska, kulturno-zabavne aktivnosti (kreativne radionice, radionice izrade prirodne kozmetike, čitaonice, igre za poboljšanje pamćenja i slično). Takođe, ovlašćeni smo da pružamo besplatnu pravnu pomoć, imamo SOS liniju koja radi svakog dana od 8 do 18 sati”, kaže naša sagovornica. Udruženje žena „Vukovar” sarađuje sa sličnim organizacijama u regionu. Kroz trogodišnji program Osnaživanjem do bolje integracije sprovode deo aktivnosti u ruralnim područjima kako bi doprineli širenju alternativnih socijalnih usluga tamo gde one nisu dostupne, a u tome im pomažu organizacije koje u tim područjima deluju. Osim sa srodnim organizacijama, dobru saradnju imaju i sa lokalnom samoupravom, institucijama i ustanovama. Članice su Komisije za ravnopravnost polova, Županijskog tima za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Mobilnog tima za suzbijanje trgovine ljudima, Ženske mreže, SOS mreže i mreže PETRA.

Priredila: Tamara Zjačić

Izvor: Magazin energetskog portala
          www.energetskiportal.rs